Aktywni dla siebie – aktywni dla innych

Wolontariat seniorów: ,,Aktywni dla siebie – aktywni dla innych’’ (ADSADI)

Ideą projektu jest partycypacja społeczna oraz zwiększenie zakresu wsparcia dla osób 50+ poprzez wolontariat. Projekt ma na celu włączenie osób 50+ do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy poprzez zaangażowanie ich w działalność wolontariacką, która będzie realizowana w ramach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) na rzecz osób bezdomnych oraz najuboższych. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 60 osób, z czego min. 30 będzie przygotowywanych do podjęcia funkcji animatora wolontariatu w placówce TPBA.
Projekt obejmuje działania kierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i brak aktywności zawodowej. Przeszkoleni wolontariusze–seniorzy będą wspierać kierowników i kadrę w realizowanej działalności pomocowej. Wykorzystywanie ich wiedzy i umiejętności będzie mobilizowało ich do większej aktywności wolontariackiej. Upowszechnienie zastosowanego modelu szkoleń wolontariuszy i kadry w placówkach Towarzystwa będzie także upowszechnieniem idei wolontariatu.

– Źródło finansowania
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

– Termin realizacji:
15.04.2014 r. – 30.04.2015 r.

– Adresaci projektu
Projekt adresowany jest do Wolontariuszy Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w wieku powyżej 50 lat.

Galerie ze szkoleń

Tąpadła 5-7.09

9-10.10. 2014 Spała